برچسب: شورای شهر

81799382-70232516 مدیر کل شوراهای استانداری تهران:

مدیرکل شوراها و رییس دبیرخانه هیئت حل اختلاف استانداری تهران از وجود ۲۵۰۰ پست سازمانی و یازده هزار نفر نیروی کار در شهرداریهای تهران خبرداد و از عدم رضایت از فعالیت شورا ها سخن گفت.