برچسب: شورای اسلامشهر

valiollah asghari عضو شورای شهر اسلامشهر:

عضو شورای شهر اسلامشهر گفت: آقایان قضیه متروی اسلامشهر را سیاسی کردند و در نتیجه رییس جمهور در سفرش به اسلامشهر به جای این که موضوع مترو را مطرح کند بحث قطار چهارخطه را اعلام کرد.