رییس شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر خبر داد:

اقدامات نهایی برای راه اندازی پایگاههای سلامت در نقاط کم برخوردار

رییس شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر گفت: در راستای برنامه اجرايي تدارك مراقبت هاي اوليه جامع و نوين سلامت ويژه شهرهاي کم برخوردار، نسبت به شناسایی مناطقی که نیاز به گسترش ارائه خدمات بهداشتی درمانی داشتند، اقدام کرده و پس ازدریافت تاییدیه از فرمانداری و انجام سرشماری این مناطق، اقدامات نهایی برای راه اندازی پایگاههای سلامت در حال انجام است.

به گزارش اسلامشهر ۲۴ : دکتر سلمانی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي کشور با هدف کلی افزایش دسترسی تمامی ساکنین مناطق کم برخوردار شهرها به خدمات بهداشتی درمانی ضروری، برقرای عدالت در سلامت و ارتقاء وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان و اهداف اختصاصی مانند برقراری عدالت در سلامت برای جمعیت کم برخوردار کشور یعنی ارائه حداقل، خدماتی که به ساکنین روستایی و شهرنشین توسط دولت ارائه می شود به این جمعیت ساکن در مناطق کم برخوردار، افزایش پوشش خدمات جامع سلامت و پایداری خدمات بهداشت و درمان در مناطق کم برخوردار کشور با ایجاد همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی برنامه اجرايي تدارك مراقبت هاي اوليه جامع و نوين سلامت ويژه شهرهاي کم برخوردار را آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: همچنین در راستای اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت، شبکه بهداشت و درمان بازسازی و نوسازی مراکزبهداشتی، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت را در دستور کار خود دارد و اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.